حضور محمد ابوالحسنی (تهیه کننده دیرین دیرین) در اصفهان

آدرس: اصفهان، اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سالن دکتر شریعتی

شروع: شنبه 5 اسفند 1396 ، ساعت 13:00

پایان: شنبه 5 اسفند 1396 ، ساعت 15:30

شرکت در رویداد

توضیحات

توجه:  شماره صندلی هایی که انتخاب میکنید در روز برگزاری ملاک نیست و با توجه به رایگان بودن برنامه اولویت با کسانی است که زودتر در برنامه حاضر می شوند